Disclaimer en Privacy Policy

 

ENGLISH BELOW!

SUD|SUD hecht er grote waarde aan dat de verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande waarborgen voor de bescherming van uw privacy. Voor toegang tot het gesloten gedeelte van onze site is het echter noodzakelijk om uw gegevens achter te laten zodat we u optimaal van dienst kunnen zijn. Op het moment dat u deze gegevens op onze site achterlaat, stemt u automatisch in met ons privacybeleid. We verzoeken u daarom onderstaande informatie zorgvuldig te lezen

Privacy Beleid
We streven ernaar ons productaanbod en diensten zo goed mogelijk te laten aansluiten op uw specifieke behoeften. Hoe beter wij u kennen, hoe eenvoudiger dit wordt. Daarom vragen we af en toe om uw gegevens. SUD|SUD hanteert bij het verzamelen van informatie via onze website een strikt privacybeleid conform de vernieuwde Nederlandse wetgeving op dit gebied. Onze website kan hyperlinks bevatten naar pagina's die buiten onze eigen website vallen. SUD|SUD is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze externe sites.

Wat doet SUD|SUD met uw gegevens?
Uw gegevens worden gebruikt om u te identificeren en toegang te verschaffen tot het gesloten gedeelte van onze website, om de informatie die we aanbieden op onze site nog beter op uw specifieke wensen af te stemmen en om direct contact met u te zoeken en te onderhouden. SUD|SUD verwerkt in voorkomende gevallen steeds slechts die gegevens die daarvoor nodig zijn. We zorgen ervoor dat voor elk soort verwerking, of het nu gaat om de uitvoering van een marketingactie of om fraudebestrijding, alleen die gegevens worden verwerkt die accuraat, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn. Verder geldt zoals gezegd dat iedere verwerking in overeenstemming is met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze geschiedt.

Opslag en gebruik van uw gegevens
Om u bij het bezoek aan de website van SUD|SUD te kunnen herkennen maakt SUD|SUD gebruik van Cookies. Dit zijn kleine bestanden die naar de browser van de klant worden gestuurd en op de pc van de klant worden opgeslagen. Daarnaast gebruiken wij cookies voor het verzamelen van gegevens over het bezoek van onze website. Onze programmatuur is zodanig ingericht, dat de cookies niet voor andere doeleinden kunnen worden gebruikt. De door u aan ons op deze wijze beschikbaar gestelde informatie zal door ons alleen geanonimiseerd worden gebruikt.

Wijzigen van uw gegevens
Tenslotte wijzen wij erop, dat indien u uw gegevens wil laten wijzigen of u niet door SUD|SUD benaderd wilt worden met informatie over onze diensten en producten u dit zelf online kunt aanpassen.
SUD|SUD behoudt zich het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze pagina gepubliceerd worden.

 
PRIVACY POLICY / DISCLAIMER - SUD|SUD
SUD|SUD finds it very important to process your personal data in a manner that is consistent with existing safeguards for the protection of your privacy. To access the closed section of our site, it is necessary to provide your details so that we can help you optimally. The moment you provide your details on our site, you automatically agree to our privacy policy. We therefore ask you to read the following information carefully.
 
Privacy Policy
We strive to provide product selections and services that meet your specific needs the best possible way. The better we know you, the easier it is. Therefore, we occasionally ask to keep your details. SUD|SUD uses information collected via our website under a strict privacy policy that is in accordance with new Dutch legislation in this area. Our website may contain hyperlinks to pages outside our own website. SUD|SUD is not responsible for the privacy practices of these external sites.
 
What does SUD|SUD do with your data?
Your details will be used to identify you and provide access to the closed section of our website. They will also be used to contact you directly and to improve the information we provide on our site by addressing specific needs. SUD|SUD only incorporates information that is required. For each type of processing, whether it is marketing or anti-fraud, we ensure that only those details that are accurate, adequate, relevant and not excessive are processed. Furthermore, as mentioned above every processing is done in accordance with the law and is completed in a proper and careful manner.
 
Storage and use of your data
When you visit the website of SUD|SUD you will notice that SUD|SUD makes use of cookies. Cookies are small files which sent to the client’ browser and are stored on the client’s PC. We also use cookies to collect information about visits to our website. Our software is designed so that the cookies cannot be used for other purposes. Information provided to us in this way will only be used anonymously. 
 
Changing your details
In conclusion, we would like to point out that if you want to change your details or don’t want to be approached by SUD|SUD with customized information about our services and products you can change this yourself online.  
SUD|SUD reserves the right to modify this privacy statement at any time. Any changes will be published on this page.